תעודת אחריות

 

תעודת אחריות

 

KLOSS מעניקה לכם אחריות למוצר שרכשתם (להלן: המוצר)
1. האחריות ניתנת לרוכש המוצר בלבד (להלן: הלקוח). בכפוף לתנאי כתב זה למשך תקופה מרבית של 10 שנים על מנגנון ההזזה (לא כולל שירות) ולמשך שנה אחת על יתר חלקי הארון וזאת מיום ההתקנה.
2. האחריות מוגבלת לפגם הנובע מפגם בחומר ו/או בתהליך הייצור
kloss לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו עקב שימוש לא נכון במוצר, ולכל פגם שייווצר במוצר לאחר שיצא משליטת kloss וכן לכל נזק תוצאתי או עקיף.
3. מתום שנה ועד עשר שנים, יחויב הלקוח בסכום של הגעת טכנאי , הכל כאמור בכפוף לתנאי האחריות .
4. מאחר ומוצרי KLOSS עשויים מחומרים טבעיים, הרי לא יכולים להיות שני מוצרים זהים אלא רק דומים לכן ייתכן שבמקרה החלפה, גווני העץ ומרקמיו לא יהיו זהים למוצר או לחלק שהוחלף.
תנאי האחריות
כתב האחריות תקף אך ורק לגבי מוצרים העומדים בתנאים אלו:
1. המוצר טופל ותוחזק עי הלקוח כראוי ובהתאם להוראות האחזקה כפי שיופרטו בהמשך.
2. הפגם אינו נזק שנגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה או מטיפול על ידי הלקוח, או על ידי גורם שלא הוסמך לכך על ידי KLOSS
3. הפגם אינו נובע מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כוח עליון או מים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר.
4. השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של .KLOSS לא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד, נציג מוסמך של KLOSS לקונה יש טופס הזמנה של KLOSS ותעודת אחריות זו החתומה בידי גורם מוסמך של החברה.
5. המוצר לא נקנה מתצוגת החנות כרהיט סוג ב׳ או במסגרת מכירת עודפים.
6. המוצר נמצא ברשות הרוכש המקורי ששמו מופיע על גבי טופס ההזמנה
7. יודגש כי במקרה של הזזת הארון ממקום ההתקנה המקורי- תפוג האחריות
8. הפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל. אחריות חלה לגבי מוצרים המשווקים ע״י KLOSS בלבד ולא על מוצרים נוספים המשווקים תחת חברות אחרות. תעודת האחריות תקפה למקרה של שימוש ביתי בלבד.
9. אחריות זו אינה כוללת מתקנים נלווים ו/או מסכים כגון (סארווטו, מתקני נעליים, מתקני מכנסיים ,לדים וכו')
10. תעודת האחריות אינה תקפה במקרים בהם נעשה שימוש מסחרי במוצרים ו/או ברהיטים הנמצאים בשימוש של מוסד, עסק ו/או בית מלון.
11. בכל מקרה לאנשיה המקצועיים של kloss תהיה זכות ההחלטה הסופית לגבי מצב המוצר, קביעת סיבת הנזק וקביעת אופן התיקון הדרוש, והאם נדרש תיקון, וקביעת זמן ומעד התיקון. אם יסתבר כי אין מדובר בפגם מייצור , יישא הלקוח בעלות הביקור והבדיקה.

 

הובלה והרכבה:
1. ידוע לי כי עם הזמנת הובלה והרכבת הרהיטים ישוריין מקום ברכב ההובלה והנני מתחייב בסכום זה בנפרד מהזמנת הרהיטים.
2. ידוע לי כי דרכי הגישה למקום ההרכבה עליהן להיות פנויות, סבירות ובטיחותיות.
3. ידוע לי כי מיקום התקנת הפריטים החדשים בבית יהיה פנוי ומוכן להרכבה המוזמנת.
4. ידוע לי כי מחיר ההובלה והתקנה אינו כולל מנוף.
5. ידוע לי כי במידה ויש צורך של פירוק דלתות תחול תוספת על דמי ההובלה.
6. מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי הלקוח בהזמנה.
7. ידוע לי כי תאריך ושעות ההגעה כאמור יכולים להשתנות מסיבות שאינן תלויות בחברת kloss ולא יינתן בגינן פיצויי.
8. בעת האספקה, בתאריך ובשעות המסוכמות, ידוע לי כי חייב להיות נציג מטעמי שידע להנחות את המרכיב על מיקומם המדויק של התקנת הפריטים המוזמנים ולא תהינה לי כל טענות אם ימקמו/יתקינו את המוצר במקום שהנציג הורה.
9. ידוע לי כי חיבורי אינסטלציה/ חשמל בבית, ככל שיידרשו, אינם כלולים בעבודת המרכיב. יתרה מכך, במידה ויבצע המרכיב חיבורים מעין אלו בביתי, אין לי, ולא תהיה לי כל טענה כלפי רהיטי KLOSS
10. ידוע לי כי תלייה על הקיר מותנת במצבו הפיזי של הקיר וחוזקו, באחריותי להנחות את המרכיב על מיקום התלייה ובאחריותי הבלעדית על הנסתר והגלוי בקיר. באחריותי לוודא כי המקום בקיר ראוי להתקנה ובכלל זה אי המצאות צינורות בהם עוברים מים או חשמל וכל נזק הינו באחריותי בלבד!
11. ידוע לי כי במידה ויהיה צורך להסיר התקנה מהקיר, מכל סיבה שהיא, באחריותי ועל חשבוני הבלעדי להחזיר מצב הקיר לקדמותו.

תקופת האחריות:
שנה ראשונה- אחריות מלאה (למעט מקרים של שבר/מים/שימוש לא נכון וכיוצ"ב)
9 שנים נוספות – אחריות על מנגנון ההזזה . במהלך ה 9 שנים הנוספות kloss תספק את המנגנון ללא עלות ובכל מקרה הלקוח יישא בעלות הטכנאי .
מסכי טלוויזיה – תחול אחריות שנה והשירות יינתן ע"י יבואן המסכים .
תקופת האחריות היא מתאריך אספקת הרהיט לבית הלקוח. בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה, KLOSS רשאית אך לא חייבת, להמשיך לספק שרות ותיקונים בתשלום גם לאחר תום תקופת האחריות..

 

תוקף האחריות:
תוקף האחריות חל לגבי מי ששמו וכתובתו מופיעים בטופס ההזמנה המקורי ועל שימושו בלבד במוצר. הזכויות לפי תעודה זו אינן ניתנות להסבה.

 

הוראות השימוש:
סגירת הדלתות והמגירות תעשה בעדינות.
אין לטפס/להישען על מדפי הארון ו/או גוף הארון.
יש לנגב את הארון במטלית לחה (לא ספוגה במים) בלבד ולאחר מכן לנגב היטב במטלית יבשה.
אין להשתמש בכלים חדים או בחומרים חריפים להסרת לכלוך.
אין לשנות את מיקום הארון. כל שינוי במיקום יגרום לשינוי הכיוונים של המוצר ולפקיעת מועד האחריות.
אין לגרור את הארון או להפעיל לחץ בלתי סביר עליו.
יש להשתמש בארון שימוש סביר בהתאם לייעודו.
יש להרחיק הארון ממקורות חום ישירים ולמנוע מגע ישיר עם מים או נוזלים אחרים.
הסמכות השיפוטית בכל הנוגע בכתב אחריות זה ולכל תביעה בקשר למוצר תהיה לבית משפט השלום בקרית ביאליק.
KLOSS משקיעה מאמץ רב על מנת לתת שרות איכותי ומקצועי לקהל לקוחותינו. שביעות רצונכם הינה בראש מעייניה של החברה.
תודה שקניתם KLOSS